مرکز آموزشهای دانشگاهی مراقبت زیبایی
مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای مراقبت زیبایی
آرایشگاه ها و مراکز خدمات زیبایی
آکادمی تیبا کانادا
آموزشهای مجازی زیبایی، آرایشی، بهداشتی و مدیریتی
واحد تبلیغات، معرفی برندها و مراکز معتبر زیبایی